Kişisel Veri Politikası

YARGICI DAYANIKLI TÜKETİM ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
AYDINLATMA ve ONAY METNİ

 


1.
Şirketimiz YARGICI DAYANIKLI TÜKETİM ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. (“Şirket”), kişisel
veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)
kapsamında (“Veri Sorumlusu”) sıfatına sahip olup işbu Aydınlatma ve Rıza Metni
ile söz konusu Kanun uyarınca Çalışan Adayları, Müşteriler, Şirket
Hissedarları, Şirket Yetkilileri, Ziyaretçiler, İşbirliği İçinde Olduğumuz
Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri ile Üçüncü Kişiler başta
olmak üzere gerçekleştirilen kişisel veri işlemesine konu faaliyetler hakkında
aydınlatılması ve aşağıda belirtilen durumlar için açık rızalarının temini
hedeflenmektedir.2- 6698
Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel veriler “kimliği
belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak;
işleme ise “kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi
bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde
edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden
düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle
getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler
üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem” olarak tanımlanmıştır.Şirketin
veri işleme politikası hakkında bilgi edinmeniz için tarafınıza Kişisel
Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası Metni ile Aydınlatma ve Rıza Metni
sunulmuştur. Gizlilik Politikası, şirketimizin internet sitesinde (glgeneral.com.tr) yayımlanır ve kişisel veri sahiplerinin
talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur.
3-İşbu
metin ile Çalışan Adayları, Müşteriler, Şirket Hissedarları, Şirket
Yetkilileri, Ziyaretçiler, İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları,
Hissedarları ve Yetkilileri ile Üçüncü Kişiler başta olmak üzere otomatik olan
ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik
olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkin veri sahipleri
aydınlatılmış olduğunu ve kişisel verilerinin burada belirtilen şekilde
kullanılmasına onay verdiğini kabul etmektedir.4-
Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Rıza Metni kapsamı dahilinde kişisel verileri
işlenen veri sahipleri aşağıdaki şekilde kategorize edilmiştir:Şirkete
iş başvurusunda bulunarak veya herhangi bir yolla

Çalışan
Adayları özgeçmişini ve ilgili bilgilerini Şirkete erişilebilir kılan gerçek
kişiler.

           

İşbirliği
içinde Olduğumuz Şirket ile iş ilişkisi içerisinde bulunan kurumların
çalışanları,

Kurumların
Çalışanları, hissedarları ve yetkilileri 
Hissedarları
ve Yetkilileri 
Herhangi
bir sözleşmesel ilişki olup olmadığına bakılmaksızın

Müşteriler
Şirket tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında iş ilişkileri dolayısıyla kişisel verileri elde edilen
gerçek kişiler.


Ziyaretçiler
Şirketin fiziksel tesislerine çeşitli amaçlarla girmiş olan,ziyaret eden gerçek
kişiler.                         


Üçüncü
Kişiler Politikada tanımlanmamış
olmasına  rağmen işbu Politika


çerçevesinde
kişisel verileri işlenen diğer gerçek kişiler.    


                       


Şirket
Hissedarı Şirketin hissedarı gerçek kişiler.
Şirket
Yetkilisi Şirketin yönetim kurulu üyesi ve
diğer yetkili gerçek kişiler.


                                              


5-
Aydınlatma ve Rıza Metni ile Gizlilik Politikasının uygulanmasında;

 

Belirli 
bir konuya  ilişkin, bilgilendirilmeye  dayanan ve özgür

Açık
Rıza: iradeyle
açıklanan rızadır.
Kişisel verilerin, başka verilerle
eşleştirilerek dahi hiçbir surette


 

Anonim
Hale Getirme kimliği belirli veya
belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.
Kişisel
Veri : Kimliği
belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü bilgidir.


Irk,
etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veyaÖzel
Nitelikte Kişisel Veri : Diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da
sendika üyeliği,sağlık,cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili
veriler ile biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli verilerdir.

           

Kişisel 
verilerin  tamamen veya  kısmen otomatik olan  ya da

herhangi
bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik

olmayan 
yollarla elde  edilmesi, kaydedilmesi,  depolanması,Kişisel
Verinin İşlenmesi muhafaza  edilmesi, değiştirilmesi, yeniden
düzenlenmesi,

açıklanması, 
aktarılması, devralınması,  elde edilebilir hâle getirilmesi,
sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde
gerçekleştirilen her türlü işlem.

           

Kurul :
Kişisel Verileri Koruma Kurulu

           

Politika
: Yargıcı Dayanıklı Tüketim Ürünleri San. ve Tic.Ltd.Şti. Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Politikası’dır

           

Veri
İşleyen : Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri
işleyen gerçek ve tüzel kişidir.

           

Kişisel
verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen,

Veri
Sorumlusu : Verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri (veri kayıt
sistemi) yöneten kişi veri sorumlusudur.


6-
Şirket, kişisel verilerin Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde ve KVK Kanunu’nun
7.maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş
olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde
Şirketin kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine
kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.7- Veri Sorumlusunun işlediği kişisel
veriler aşağıda belirtilen şekilde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na
(Kanun) uygun olarak kategorize edilmiştir. Aksi açıkça belirtilmedikçe,
Gizlilik Politikası ile işbu Aydınlatma ve Rıza Metni kapsamında arz edilen
hüküm ve koşullar kapsamında “Kişisel Veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri
kapsayacaktır.


 

Ad-soyad, 
TC Kimlik numarası,  uyruk bilgisi, anne-baba  adı,

Kimlik
Bilgisi,doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet ve SGK numarası ile sınırlı

olmamak 
kaydıyla;  ehliyet, nüfus  cüzdanı, ikametgâh  gibi dokümanlarda yer alan tüm bilgiler           


           

Kimliği
belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde
veya veri kayıt iletişim
Bilgisi sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen;


Telefon
numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası, IP adresi gibi bilgiler.                  


           

Ticari
faaliyetlerimiz ve bu çerçevede iş birimlerimizin yürüttüğü

Müşteri
Bilgisi operasyonlar neticesinde ilgili
kişi hakkında elde edilen ve üretilen bilgiler.                      


Ürün ve
hizmetlerimizin kullanımına yönelik kayıtlar ile müşterinin

Müşteri
İşlem Bilgisi    ürün  ve
hizmetleri  kullanımı için gerekli  olan talimatları ve


talepleri
gibi bilgiler.               


           

İşlem
Güvenliği Bilgisi Ticari faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında teknik, idari,
hukuki ve

ticari
güvenliğin sağlanması için işlenen kişisel veriler.       


                       

Ticari,
teknik ve idari risklerimizi yönetebilmemiz için bu alanlarda

Risk
Yönetimi Bilgisi   genel kabul görmüş
hukuki, ticari teamül ve dürüstlük kuralına


uygun
olarak kullanılan yöntemler vasıtasıyla işlenen kişisel veriler
Kişisel
veri sahibi ile kurulan hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan

Finansal
Bilgi  her türlü finansal sonucu gösteren
bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin


işlenen
kişisel veriler 
Şirket
çalışanı olmak için başvuruda bulunmuş veya ticari teamül

Çalışan
Aday Bilgisi ve dürüstlük 
kuralları gereği  şirketimizin    insan   kaynakları


ihtiyaçları
doğrultusunda çalışan adayı olarak değerlendirilmiş veya çalışma ilişkisi içerisinde olan bireylerle
ilgili işlenen kişisel veriler


Hukuki
İşlem Bilgisi    Hukuki alacak ve
haklarımızın tespiti, takibi ve borçlarımızın ifası 


kapsamında
işlenen kişisel veriler.                          


    
Teftiş
Bilgisi Şirketin kanuni yükümlülükleri ve şirket politikalarına uyumu


kapsamında
işlenen kişisel veriler 
KVK
Kanunu’nun 6. maddesinde belirtildiği üzere; kişilerin ırkı,etnik kökeni,
siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya    


Özel
Nitelikli Kişisel Veri diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da
sendika üyeliği,sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik
tedbirleriyle