Kişisel Verileri Aydınlatma Metni

Yargıcı Dayanıklı Tüketim Ürünleri San. ve Tic.Ltd.Şti. Aydınlatma ve Onay Metni

 

1.
Şirketimiz Yargıcı Dayanıklı Tüketim Ürünleri San. ve Tic.Ltd.Şti. (“Şirket”), kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında (“Veri Sorumlusu”) sıfatına sahip olup işbu Aydınlatma ve Rıza Metni ile söz konusu Kanun uyarınca Çalışan Adayları, Müşteriler, Şirket Hissedarları, Şirket Yetkilileri, Ziyaretçiler, İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri ile Üçüncü Kişiler başta olmak üzere gerçekleştirilen kişisel veri işlemesine konu faaliyetler hakkında aydınlatılması ve aşağıda belirtilen durumlar için açık rızalarının temini hedeflenmektedir.2- 6698
Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel veriler “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak; işleme ise “kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem” olarak tanımlanmıştır.Şirketin veri işleme politikası hakkında bilgi edinmeniz için tarafınıza Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası Metni ile Aydınlatma ve Rıza Metni sunulmuştur. Gizlilik Politikası, şirketimizin internet sitesinde (www.glgeneral.com.tr) yayımlanır ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur.3-İşbu metin ile Çalışan Adayları, Müşteriler, Şirket Hissedarları, Şirket Yetkilileri, Ziyaretçiler, İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri ile Üçüncü Kişiler başta olmak üzere otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkin veri sahipleri aydınlatılmış olduğunu ve kişisel verilerinin burada belirtilen şekilde kullanılmasına onay verdiğini kabul etmektedir.4-Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Rıza Metni kapsamı dahilinde kişisel verileri işlenen veri sahipleri aşağıdaki şekilde kategorize edilmiştir:Şirkete iş başvurusunda bulunarak veya herhangi bir yolla Çalışan Adayları özgeçmişini ve ilgili bilgilerini Şirkete erişilebilir kılan gerçek kişiler.

           

İşbirliği içinde Olduğumuz Şirket ile iş ilişkisi içerisinde bulunan kurumların çalışanları, Kurumların Çalışanları, hissedarları ve yetkilileri  

Hissedarları ve Yetkilileri                  

           

Herhangi bir sözleşmesel ilişki olup olmadığına bakılmaksızın Müşteriler Şirket tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında iş ilişkileri dolayısıyla kişisel verileri elde edilen gerçek kişiler.

Ziyaretçiler Şirketin fiziksel tesislerine çeşitli amaçlarla girmiş olan,ziyaret eden gerçek
kişiler.                         

Üçüncü Kişiler Politikada  tanımlanmamış olmasına  rağmen işbu Politika çerçevesinde kişisel verileri işlenen diğer gerçek kişiler.    

                       

Şirket Hissedarı Şirketin hissedarı gerçek kişiler.               

                                              

Şirket Yetkilisi Şirketin yönetim kurulu üyesi ve diğer yetkili gerçek kişiler.

                                              

5-Aydınlatma ve Rıza Metni ile Gizlilik Politikasının uygulanmasında;

 

Belirli  bir konuya  ilişkin, bilgilendirilmeye  dayanan ve özgür Açık Rıza: iradeyle açıklanan rızadır.Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette


 

Anonim Hale Getirme kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.Kişisel
Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü bilgidir. Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veyaÖzel Nitelikte Kişisel Veri : Diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili
veriler ile biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli verilerdir.

           

Kişisel 
verilerin  tamamen veya  kısmen otomatik olan  ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan 
yollarla elde  edilmesi, kaydedilmesi,  depolanması,Kişisel Verinin İşlenmesi muhafaza  edilmesi, değiştirilmesi, yeniden
düzenlenmesi, açıklanması,  aktarılması, devralınması,  elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

           

Kurul : Kişisel Verileri Koruma Kurulu

           

Politika: Yargıcı Dayanıklı Tüketim Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Politikası’dır

           

Veri İşleyen : Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri
işleyen gerçek ve tüzel kişidir.

           

Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen,

Veri Sorumlusu : Verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri (veri kayıt
sistemi) yöneten kişi veri sorumlusudur.

6-Şirket, kişisel verilerin Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde ve KVK Kanunu’nun
7.maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş
olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde
Şirketin kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine
kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.7- Veri Sorumlusunun işlediği kişisel
veriler aşağıda belirtilen şekilde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na
(Kanun) uygun olarak kategorize edilmiştir. Aksi açıkça belirtilmedikçe,
Gizlilik Politikası ile işbu Aydınlatma ve Rıza Metni kapsamında arz edilen
hüküm ve koşullar kapsamında “Kişisel Veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri
kapsayacaktır.


 

Ad-soyad,  TC Kimlik numarası,  uyruk bilgisi, anne-baba  adı,

Kimlik Bilgisi,doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet ve SGK numarası ile sınırlı

olmamak 
kaydıyla;  ehliyet, nüfus  cüzdanı, ikametgâh  gibi dokümanlarda yer alan tüm bilgiler           


           

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt iletişim Bilgisi sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası, IP adresi gibi bilgiler.                  

           

Ticari faaliyetlerimiz ve bu çerçevede iş birimlerimizin yürüttüğü

Müşteri Bilgisi operasyonlar neticesinde ilgili kişi hakkında elde edilen ve üretilen bilgiler.                      

Ürün ve hizmetlerimizin kullanımına yönelik kayıtlar ile müşterinin Müşteri İşlem Bilgisi    ürün  ve
hizmetleri  kullanımı için gerekli  olan talimatları ve talepleri gibi bilgiler.               

           

İşlem Güvenliği Bilgisi Ticari faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğin sağlanması için işlenen kişisel veriler.       

                       

Ticari, teknik ve idari risklerimizi yönetebilmemiz için bu alanlarda Risk Yönetimi Bilgisi   genel kabul görmüş hukuki, ticari teamül ve dürüstlük kuralına uygun olarak kullanılan yöntemler vasıtasıyla işlenen kişisel veriler

           

Kişisel veri sahibi ile kurulan hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan Finansal Bilgi  her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen
kişisel veriler             

           

Şirket çalışanı olmak için başvuruda bulunmuş veya ticari teamül Çalışan Aday Bilgisi    ve  dürüstlük  kuralları gereği  şirketimizin    insan   kaynakları ihtiyaçları doğrultusunda çalışan adayı olarak değerlendirilmiş veya çalışma ilişkisi içerisinde olan bireylerle ilgili işlenen kişisel veriler Hukuki İşlem Bilgisi    Hukuki alacak ve haklarımızın tespiti, takibi ve borçlarımızın ifası  kapsamında
işlenen kişisel veriler.                          

                                                                      

Teftiş Bilgisi Şirketin kanuni yükümlülükleri ve şirket politikalarına uyumu kapsamında
işlenen kişisel veriler                           

                                                                      

KVK Kanunu’nun 6. maddesinde belirtildiği üzere; kişilerin ırkı,etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya    

Özel Nitelikli Kişisel Veri diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği,sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik
tedbirleriyle